sumbul tv 1

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün4657

 

altKOCAMUSTAFAPAÅžA MEDRESESÄ°'NÄ°N

TARİHÇESİ

 

 

 

     Fatih’in Ä°stanbul’unda yada Ä°stanbul’un Fatih ilçesinde KocamustafapaÅŸa semtinde yer alan Sümbül Efendi Camii Aslı : Hosios Andreas Manastır kilisesidir.

     Bizanslılara; Hıristiyanlığı kabul ettiren havarilerden Hagiu Andria’ya  ithafen  1284 yılında Sekizinci Mikhail’in YeÄŸeni Teaddora tarafından Manastır arazisi üzerine inÅŸa ettirilen bu Manastır Kilisesi; Hasios Andreas Manastır kilisesidir.

     Bizanslılarda Kızlar Manastırı veya Kızlar Kilisesi diye de adlandırılmış ve bu isim ile tarihe geçmiÅŸtir.

     Birinci Basil ve Sekizinci Mikhail zamanında  tamir görmüş olan Manastır Kilisesi, 1453 Ä°stanbul’un Fethinden bir müddet sonra harap halde bulunmuÅŸtur.

     Medresenin Banisi:  Ä°kinci Beyazıtın emri ile KocamustafapaÅŸadır.

Koca Mustafa PaÅŸa

        Yavuz Sultan Selim dönemi  sadrazamlarından  Berberlik mesleÄŸinden Veziri Azamlığa kadar yükselen Fransız asıllı DevÅŸirme Osmanlı devlet adamlarındandır.  Babasının adı Abdüssamed’dir. Fatih Sultan Mehmed Han (1451-1481) devrinde saraya alınarak, Enderun’da eÄŸitim ve öğretim gördü. 1481’de Hazinedârbaşı,1482’de Kapıcılar Kethüdası olup, 1489-1492 tarihleri arasında Kapıcıbaşılık yaptı. 1490’da Roma’ya gönderilip, Sultan Ä°kinci Bâyezîd Han (1481-1512) tarafından kardeÅŸi Cem Sultan’a gönderilen nâme ve hediyeleri götürdü. 1495’te Avlonya,1497’de Gelibolu Sancakbeyi oldu. 1498’de Rumeli BeylerbeyliÄŸine tâyin olunan Koca Mustafa PaÅŸa’dır. Adı tarih sayfalarında farklı farklı da olsa da  ( Mustafa AÄŸa , Koca Mustafa AÄŸa ,  Mustafa PaÅŸa ) tarihe geçen adı  ise Koca Mustafa PaÅŸa dır.

 

         Dönem PadiÅŸahı Ä°kinci  Beyazıt'ın Emri , Talimatı ile 1489 yılında Manastır Kilisesi Camiye çevrilerek , yanına   Medrese , Hankah , Ä°maret , Hamam ve ÇeÅŸme yaptırılıp bir külliye haline getirilmiÅŸtir. 

         Kapıcı Başı olarak saraya alınan Koca Mustafa PaÅŸanın doÄŸumu kesin bilinmemekle birlikte ölümü 1512 civarlarındadır . Fatih Sultan Mehmet Han Hz. lerinin ( 1481 ) vefatından sonra Ä°kinci Beyazıt ile Cem Sultan arasında baÅŸlayan Taht mücadelesinde devÅŸirme olduÄŸundan dolayı devÅŸirmeler gurubu ile 2. Beyazıt’ın tarafını tutmuÅŸ 2. Beyazıt’ın tahta geçmesinde büyük rol oynamıştır. Bu arada Rodos tan Fransa ya oradan da Romaya sığınan Cem Sultanın Roma da öldürülmesi vakasında oynadığı büyük rolden dolayı vezirlikle taltif edilmiÅŸ ve ilk etapta Rumeli BeylerbeyliÄŸi ( H.917 ) 1510 – 1511’de Hersekzade Ahmet PaÅŸanın yerine Sadrazam olmuÅŸ ve bir müddet sonra da Yavuz Sultan Selim ile Åžehzade Ahmet Korkut arasında çıkan taht mücadelesinde yanlış tarafı tuttuÄŸundan dolayı Yeniçeri ayaklanması sırasında Yavuz Sultan Selin Han’ın emriyle Yaniçerilere Bursa’da ( 1512 ) öldüttürmüştür.. Kabri Mevlavihane Karşısında , Peykerbaşı mezarlığındadır.

         Veziri Azam Koca Mustafa PaÅŸa’nın Ä°stanbul’da ; Sulu Manastır civanında Câmii , Ä°mâret , Mederese , Mektep , Zaviye , Hamam ve ÇeÅŸmesi , Eyüpte bir Camii ve Mektebi , Yenice-i Karasuda bir Ä°mâreti , Rumeli de Nevrekap’ta Camii ve Mektebi vardır. Koca Mustafa PaÅŸa yaptığı bütün eserleri için geniÅŸ vakıflar da bırakmıştır.

    KocamustapaÅŸa  Külliyesi 

Tarihte 40 Hücreli Dergah, 40 Hücreli Medrese, 40 Hücreli Külliye olarakta anılmaktaydı.

       

Vakfiyesi Özetlenen KocamustafapaÅŸa Medresesi  

        Tapu Defterinde  ve Vakıf  Tahrir Defterinde Vakfiyenin ve Medresenin kuruluÅŸ tarihi zikredilmemiÅŸtir. Ancak ; Manastır Kilisenin Camiye çevrilme tarihi  ( H. 891 ) 1486  â€“ 1490 olduÄŸuna göre , Medrese de bu tarihlerde  yapılmıştır.

        Adını Banisinden alan  Medrese : Tapunun 1177  Ada,  51 Parselinde kayıtlı olup   (  H. 1007 ) 1598  â€“ 1599’ da Paye bakımından Vakfiyesine göre 50’li Medreselerden idi. (  Günlük Medrese Müderrislerine  yevmi olarak 50 Akçe , Talebelere ise  26 akçe veriliyordu ) bu sebepten 50' li  Medrese diye tabir edilen Medreselerden idi .  Ancak ; Åžart-ı Vakıfta 50 akçenin Ä°lim ve Fazl sahibi Müderrislere verilmesi , sıradan bir Müderrise ise 40 akçe yevmiye verilmesi ÅŸart koÅŸulmuÅŸtu. 40 Akçe ile tayin edilen bir Müderrise de pek vakfiyesinde  rastlanmamıştır.  Tayin edilen Bütün Müderrisler 50  Akçe ile tayin edilmiÅŸ Müderrislerdir.

        ( H.1063 ) 1653 – 1653 tarihinde  de yevmi 50 Akçe verilmekle  beraber  Mûsıle-i  Süleymâniye  atibar alınmıştır. ( Süleymaniye Medresesindeki yevmiye ).

KOCAMUSTAFAPAÅžA  MEDRESESÄ°

MÃœDERRÄ°SLERÄ°

1 –   Nihâni Efendi : Bazı Medreselerde tedriste bulunduktan sonra Ä°stanbul’da Hacı Hasan – Zade Ãœsküp’te Ä°shak PaÅŸa ve Ä°stanbul’da Mustafa PaÅŸa   

        Medresesi’nde müderris oldu. Tedristen ayrıldıktan  sonra Mekke’ye gitti ve ( H. 926 ) 1519 – 1520 tarihinde Mekke de vefat etti. Nihâni Mahlası ile  

        Türkçe,Arapça ve Farsça ÅŸiirleri vardır.

2 –   Leys – Zâde Pir Ahmet Efendi

3 –   Cüreyh Alâeddin Ali Efendi

4 –   Piri PaÅŸa – Zâde Muhyiddin Mehmet Efendi

5 –   Kocaelili Muhyiddin Efendi

6 –   Samsûnî – Zâde Ahmet Efendi

7 –   Seyyid Ä°brahim Efendi

8 –   Piri Çelebi

9 –   Koca Mustafa – Zâde Mehmet Efendi  : Atâi’de zikredilmektedir.( H.940 ) 1533 – 1534  tarihinde buraya Müderris oldu .

10 – Hoca Hayreddin – Zâde Muhyiddin Mehmet Efendi Babasına hürmeten tahsilden sonra evvelâ buraya Müderris oldu. (H.943 ) 1536 – 1537

        tarihinde vefat etti.

11 – Muhyiddin Mehmet Efendi

12 – Taşköprü – Zâde İsamüddinAhmet Efendi

13 – Küçük Bedredttin efendi

14 – Bedrettin Mahmut Efendi

15 – Nihali Cafer Çelebi: Bursalı olup Mülâzemetten sonra evvelâ Pilevne’de Nihal – OÄŸlu Ali Bey, Takiben Ä°stanbul’da Murat PaÅŸa Medresesi’ne

        Müderris Oldu. Buradan kazaya ayrılarak Galata Kadısı oldu ve ( H.950 ) 1549 – 1544’te vefat etti.

16 – Mehmet Efendi

17 – Emîr Hasan Çelebi

18 – Kâf Ahmet Çelebi

19 – Kâmi Çelebi

20 – Pepki Lâtif Efendi

21 -  BabaKûşii Abdurrahmân Efendi : Bazı Medreselerden sonra ( H.963 ) 1555 – 1556 da 40 Akçe yevmiye ile  Edirne’de TaÅŸlık Medresesine ve tayin

        edildikten sonra ( H.971 ) 1563 – 1564’ de  KocamustafapaÅŸa Medresesine 50 Akçe yevmiye ile Müderris oldu ( H.974 ) 1566 – 1567’de Sahn

        Ä°tübariyle Kefe Müftülüğüne tayin oldu ve ( H.983 ) 1575 – 1576 tarihinde vefat etti.

22 – Kutbuddin Acemi : Ä°ran’dan gelerek Celâl – Zâde Salih Eefendi’den Mülazemetle 20 Akçe ile Kürkcübaşı Medresesine , 25 Akçe ile Hoca

        Hayreddin, Medresesine 30 Akçe ile Çekmece Medresesine 50 Akçe ile KocamustafapaÅŸa Medresesine tayin oldu

23 – Abdulgani B.Emir Şah Efendi

24 – AÄŸa – Zâde  Mehmet Efendi

25 – Sipâhi – Zâde Mehmet Efendi

26 – Ma’rûf – Zâde Mehmet Efendi

27 – Hasîbî Hüseyin Efendi

28 – Muzafferüddin Ali Şîrâzî Efendi

29 – Nakiîb Efendi Şâhı Mehmet Efendi

30 – Koca Hayreddin Efendi :  ( H.988 ) 1580 – 1581’de 40 Akçe ile  Ä°stanbul’da Hayreddin PaÅŸa Medresesinde görevli iken ( H.999 )  1590 1591’de

        Silivri’de Piri PaÅŸa Medresesine teklif edilip kabul etmemekle ( H. 1000 )     1591 – 1592 tarihinde 50 Akçe ile Koca Mustafa PaÅŸa Medresesi’ne tayin

        edildi. ( H.1003 ) 1594 – 1595 tarihinde vefat etti. Yerine

31 – Vahî – Zâde’ye Efendi

32 – Abdullah b.Mustafa Efendi

33 -  Karamânî Veli Efendi :  ( H.1006 ) 1597 – 1598  Kırklı bir Medresede görev yaparken ( H.1007 ) 1598 – 1599’da  Koca Mustafa PaÅŸa Medresesi’ne

        Müderris oldu Medresesi’ne müderris oldu.( H.1007 ) 1598 – 15992’da Rodos   ( H. 1010 ) 1601 – 1602’de Ayaslığ Müftüsü  olan Veli Efendi ,

        ( H.1013 ) 1604 – 1605’te  Semaniye’den birine Müderris ve birkaç gün sonra Manisa’ya Müftü olmuÅŸ iken kabul etmemekle azlalundu. Aynı yıl

        içinde Tire,takîbden Manisa Kadılığı ihsan olundu ve ( H.1018 ) 1609 – 1610 tarihinde vefat etti.

34 – Pepki Lâtif – Zâde Mehmet Efendi : ( H.974 ) 1566 – 1567’de doÄŸup tahsilden sonra yevmi 40 Akçe ile Perviz  Efendi Medresesi’nden

        ayrılmışken    ( H.1007 )  1598 – 1599’da 50 Akçe ile Koca Mustafa PaÅŸa Medresesine Müderris oldu.( H.1010 ) 1607 – 1608 Semâniye’de birine

        müderris ve bir sene sonra Edirne Dâru’l-Hadis’in, aynı sene Selimiye’ye ( H.1021 ) 1612 – 1613’de Süleymaniye’den birine Müderris oldu .Aynı  

        senede YeniÅŸehir kadısı oldu.         ( H.1022 ) 1613 – 1614 tarihinde vefat etti.

 

SÃœMBÃœL EFENDÄ° ERKEK KUR’AN KURSU'NUN

TARİHÇESİ

         Osmanlı Ä°mparatorluÄŸunun son zamanlarına kadar kuruluÅŸ amacına uygun vazifesini ifa eden Medrese , Osmanlı Ä°mparatorluÄŸun son  zamanlarında kullanmaz hale gelmiÅŸ ve 1967 tarihine kadar da kimi vatandaÅŸlar tarafından mesken , kimi vatandaÅŸlar tarafından da ahır olarak kullanılmış , ÅŸu anda büyük dershane olarak hizmet gören kısım ise  aÅŸ evi olarak kullanılan Metruk yıkılmaya yüz tutmuÅŸ bakımsız bir halde idi..

 

         1967 de Hacı Hamza Camii MüezzinliÄŸinden Sitte-i Hatun Camii MüezzinliÄŸine tayin edilen Samsun eÅŸrafından Necati ÇİNKARA Hoca Efendinin Cemaatinden ve KocamustafapaÅŸa Esnafından , hayır sever vatandaÅŸlardan oluÅŸturduÄŸu bir heyetle Artvin eÅŸrafından Mustafa GÖKYİĞİT BaÅŸkanlığında   bir dernek kurarak  Koca Mustafa PaÅŸa Medresenin eski ruhuna kavuÅŸturulması ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlığı Fatih Müftülüğüne baÄŸlı Sümbül Efendi Erkek Kur’an Kursu haline dönüştürülmesi konusunda heyet olarak çalışmalara baÅŸlar.

 

        Özveri gayret ve Kur’an-ı Benimseme ruhu içersinde bir bütün olarak çeÅŸitli acılar sıkıntılar , zorluklar  ve yokluk içinde   çalışan Dernek heyyeti  bir müddet sonra  baÅŸarıya ulaÅŸarak Kur’an sesiyle temelleri atılan oluÅŸturulan bu eseri  eski ruhuna kavuÅŸturmak için resterasyon çalışmalarına ve Kur’an Kursuna dönüştürme  çalışmalarına baÅŸlar. Fakat  Osmanlı terbiyesi ile yetiÅŸmiÅŸ insanlara öğrencilere deÄŸer veren onlar açken tok yatamayan , ilminin ehli , ağız yapısıyla farklılığını ortaya koymuÅŸ ,  zamanımızın en iyi Müderrislerinin Hocalarının  elinde yetiÅŸmiÅŸ , bu müesseseyi ilim yuvasına dönüştürebilecek  hem de fakirlere yetimlere kucak açabilecek  , Ahlaken  , Edeben , bitmek bilmeyen bir çalışma aÅŸkı ile  yüreÄŸi yanan , ilmi ile amel debilecek , Genç Dinamik birisini bulma gayretleri içersinde çalışmalar da devam etmektedir.

 

         Aynı tarihlerde Arakiyeci Ahmet Çelebi Camiinde Müezzin olarak vazife yapan zamanımızın en büyük üstadlarından , Hocalarından , HerÅŸeyi ile aranan özlliklere sahip Rahmetli  Hacı Hafız Kurra Hasan AKKUÅž  Hoca efendinin ağız yapısını terbiyesini almış ve aynı zamanda , öğrenciye sahip çıkabilecek Hasan AKKUÅž Hocaefendinin ruhunu ağız yapısını almış Hocaefendinin özel talebelerinden , Ä°cazetli , Talim ve Tecvit Tedrisatından geçmiÅŸ Hafız Kurra Mustafa YILMAZ Hoca Efendinin Kur’an Kursu Müderrisi olması için teÅŸebbüste bulunur ve bu konuda baÅŸarılı olunur.

 

          1967 yılında Kur’an Kursunun restorasyon edilmesi , amacına yönelik hizmetleri desteklemek ve Öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulan  bu dernek bir müddet sonra SÃœMBÃœL EFENDÄ° CAMÄ°Ä° KUR’AN ÖĞRETÄ°M ve ÖĞRENCÄ°LERÄ°NÄ° KORUMA DERNEĞİ haline dönüştürülmüştür , 2007 yılında da SÃœMBÃœLEFENDÄ° EĞİTÄ°M  VAKFI ' na dönüştürülmüş ve hizmetlerine Vakıf çatısı altında devam etmektedir.

 

          1967 tarihinde Resmi olarak Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanlığı çatısı altında fiili olarak çalışmalarına baÅŸlayan Kur’an Kursumuz o tarihlerde Öğrenci bulma zorluÄŸu çekmekte idi. Öğrenci sıkıntısı  zamanımızın  büyük Hocalarından Manevi  Liderlerinden  Gönenli Mehmet Efedi ( Hz. ) lerine Mustafa YILMAZ Hocaefendi tarafından arz edildi. Gönenli Hocamız yanında bulunan Anadoludan gelmiÅŸ 35 Öğrenciyi Kursumuza göndererek Kur’an Kursun ilk Yatılı temelini de attırmış oldu.

 EĞİTÄ°M - ÖĞRETÄ°M

          Sümbül Efendi Erkek Kur’an Kursunda EÄŸitimin ilk yılında Kur’an-ı Kerimi Talim , Tecvit Kurallarına uygun bir ÅŸekilde öğretilirken  bir taraftan da Ä°badet Ä°tikat Ahlak ve Siyer dersleri ile Öğrencilerin dini bilgilerini de öğretilmektedir.. Yıl sonu Yüzünden okuma sınavı ile Düyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlığınmızın yüzünden okuma tespit sınavı diploması ile taltif edilen Öğrencilerimiz EÄŸitimin ikinci yılında Hafızlığa uygun olan bu görevi kaldırabilecek kapasitede olan kardeÅŸlerimizin aile istekleri ve kendi istekleri doÄŸrultusunda Hocalarımızın çizdiÄŸi proÄŸram ile  Hafızlık maratonu baÅŸlamış olur.

 

          Normal olarak Kur’an-ı Kerimi hiç bimeyen biri için Kur’an-ı Kerimi usulüne uygun bir ÅŸekilde öğrenmek ve Dini bilgiler ile de bilgilerini donatmak 1 Sene , Hafızlık Süresi ise 2 senedir.

 

          Hafızlığını ikmal eden kardeÅŸlerimizi  Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlığımızın  açmış olduÄŸu Hafızlık Tespit sınavından sonra baÅŸarı saÄŸlayanlara Hafızlık diploması verilir. BaÅŸarılı olan gerekse de olamayan kardeÅŸlerimizin Ä°mam Hatip , Meslek Liseleri veya düz liseye devam etmeleri saÄŸlanır. Yaşı geçmiÅŸ kardeÅŸlerimizin de AÖF Açık Öğretim Fakültesi aracılı ile dışarıdan lise bitirmeleri zorunlu hale getirtmiÅŸtir. Ailevi durumu iyi olmayan kardeÅŸlerimizin bütün ihtiyacı vakfımız tarafından karşılanmakta ve Ãœniversite hazırlık kursları ile takviye edilerek üniversite okumaları , gerek burslarla , gerekse de öğretim giderleri ve ihtiyaçları iaÅŸeleri ve ibateleri de karşılanmaktadır.

 

          Binlerce insanın Kur’an Öğrenmesine , Binlerce Ä°nsanın Dinini öğrenmesine , Binlerce insanın Kur’an-ı Kerimi Ezberleyerek hafız olmasına vesile olan Sümbül Efendi Erkek Kur’an Kursu , Ä°lk ve Orta derece mezunu kardeÅŸlerimizin bütün eÄŸitim öğretim , iaÅŸe ve ibate ihityaçlarını Lise ve Ãœniversite giderlerini , HayırÅŸinas kardeÅŸlerimizin destekleri , Hocalarımızın  Yöneticilerimizin gayretleri ile Sümbüefendi EÄŸitim Vakıfı çatısı altında karşılayarak vatanına milletine vasıflı birer Eleman olarak yetiÅŸtirmeye devam etmektedir.

 

SÃœMBÃœL EFENDÄ° ERKEK KUR’AN  KURSU

ÖĞRETİCİLERİ

1 –   Mustafa YILMAZ Hoca Efendi : ( 1967 – 2006 )

        1941 KARABÃœK / Eflani doÄŸumlu olan Mustafa YILMAZ Hoca Efendi 1966 tarihinde Arakiyeci Ahmet Çelebi Camiine Müezzin Kayyım olarak tayin edildi.

        1967 tarihinde metruk , yıkılmaya yüz tutmuÅŸ , bakımsız ve gayri meÅŸru kullanılan , iÅŸgal edilmiÅŸ  KocamsustafapaÅŸa Medresesine Öğretici olarak tayin edildi.

        Necati CÄ°NKARA Hoca Efendi ve KocamustafapaÅŸa Sakinlerinin , Hayırsever VatandaÅŸlarımızın Maddi ve Manevi destekleri ile Kurdukları Dernek Ã§atısı altında bereberce tek bir yürek halinde özel gayretleri ile  KocamustfapaÅŸa Medresesini  Sümbül Efendi Erkek Kur’an Kursu haline getirdi. Böylece Medrese eski ruhuna  görevine yapılış amacına kavuÅŸturulmuÅŸ oldu.

        2006 tarihinde emekli oldu ve hala  KocamustafapaÅŸa Medresesi  ( Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu )' nde EÄŸitim – Öğretim Talim Tecvid ve Kıraat Derslerine devam etmektedir.

 

 GeniÅŸ bilgi için Mustafa YILMAZ Hoca Efendi bölümüne bakınız..!

 

 

2 –   Ali  KOCAOÄžLU Hoca Efendi : ( 1991 - ) 

3 –   Aydın  ÖZÃœN  Hoca Efendi : ( 1993 - )

4 –   Mehmet  GÖKÇE  Hoca Efendi : ( 2006 – 2008 )

5 –   Kasım  AKYOL  Hoca Efendi : ( 2009 - )

 

    GeniÅŸ bilgi için Hocalarımız bölümüne bakınız..!

 

DUYURULAR

... 2013 - 2014 ... KIŞ DÖNEMİ ÖN MÜRACATLARI ....

2012-2013 KIŞ DÖNEMİ MÜRACATLARI Bitmiştir.
1967 den bu güne kadar 60 Yatılı Kapasitesi ile Yatılı ve Yatısız olarak hizmetine devam eden Kur'an Kursumuzun 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ MÜRACATLARI Başlamıştır.
2013 - 2014 Eğitim - Öğretimede Kur'an Kursumuzda Eğitim görmek isteyen Kardeşlerimizin Sitemizdeki ÖĞRENCİ ÖN MÜRACAT FORMU'nu doldurmaları rica olunur.
2012 - 2013 KIŞ DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM yılımız cümlemiz hakkında hayırlara vesile olsun. ( Amin )


Duyuru 2 Başlık

Kursumuz ile ilgili haberler bu alana yazılacak bu ileti site yönetimi tarafından test amaçlı yazılmıştır.